วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บัญญัติพระเจ้า 10 ประการแปลโดย ราล์ฟ กวินเธอร์
1. คุณควรนับถือพระเจ้าองค์เดียว
บัญญัติข้อแรกคือเราต้องนับถือพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว วางความหวังต่างๆที่พระองค์ รักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดและนับถือเพียงแต่พระองค์เท่านั้น
มนุษย์จะทำผิดต่อพระองค์เมื่อไม่มีความจงรักภักดีและความศรัทธาต่อพระเจ้าและสิ่งที่เกี่ยวข้อง (การไม่ศรัทธา) หรือยึดถือในความเชื่อของตนเองเพียงอย่างเดียว (ความคิดนอกศาสนา)
หากเพียงแต่เราคิดสิ่งใดก็ตามที่มีผลต่อความเชื่อของเรา
หากเรามีคำถามที่สงสัยในความจงรักภักดี
หากเราลืมหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักศาสนา (การสวดมนต์)
หากเราพูดต่อต้านในความเชื่อและสบประมาท
หากเราอ่านข้อความใดๆก็ตามที่ทำลายความเชื่อ ความจงรักภักดี หรืออะไรก็ตามที่มาจากผู้ไม่หวังดี
การหมดความศรัทธาในศาสนาถือเป็นการทำผิดอย่างร้ายแรง

2.  ท่านจะต้องให้เกียรติพระนามของพระองค์
การไม่ให้เกียรติต่อพระนามของพระเจ้าอันเนื่องมาจากกรณีต่อไปนี้:
หากคุณกล่าวโดยมิได้มีความเคารพ
หากคุณสบประมาทต่อพระองค์
หากคุณสาบานด้วยเจตนาอกุศล
หากคุณผิดคำสาบาน

3.  จงรักวันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
รักวันอาทิตย์อันศักดิ์สิทธิ์
โดยการพักสงบกับวันอาทิตย์
การละเลยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะทำให้เกิดทุกข์ในไม่ช้า
หากคุณหยุดการให้ความสำคัญกับวันพักผ่อนในวันอาทิตย์

4.  จงให้เกีรยติบิดาและมารดาของคุณ
คุณจะต้องแสดงถึงความรักและเชื่อฟังบิดามารดาอย่างมาก เพราะท่านคือตัวแทนแห่งพระเจ้าและเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่

การไม่เชื่อฟัง เนรคุณ การกระทำพฤติกรรมท้าทายและป่าเถื่อนนี้ ถือว่าคุณกำลังทำไม่ดี
การช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน และในบัญญัติข้อที่ 6 คือการไม่ฆ่าชีวิต

5. บัญญัติข้อที่ 5 คือ การยับยั้งผู้อื่นและตนเองจากการทำร้ายร่างกายหรือจิต
หากคุณทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หากคุณทำให้ผู้อื่นต้องทุกข์ระทมด้วยการดูถูกเหยียดหยาม หรือกระทำด้วยความเกรี้ยวกราด จนถึงอาจบั่นทอนทำให้ชีวิตผู้อื่นสั้นลง
หากคุณนำพาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

การยกเว้นโทษจากการฆ่าคน
การปกป้องตัวเองหรือป้องกันตัวเองจากการถูกทำร้ายโดยผู้อื่นหรือผู้รุกรานจากต่างประเทศ (การปกป้องประเทศ)

บัญญัติข้อที่ 5 ยังได้ห้ามมิให้มีการส่งเสิรมยุยงให้เกิดความโกรธเคือง เกลียดชิงชัง แก้แค้นและการใช้ความรุนแรง

สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ชีวิตเราเกิดอันตรายได้ :
หากเรามัวหลงมัวเมาในสุรา เสพติดยาเสพติด และเกมกีฬาที่เดิมพันด้วยชีวิต


การทำให้ชีวิตและสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
การฆ่าตัวตาย
การตัดหรือขริบหนังหุ้มปลายองคชาตออกไม่ว่าในผู้ชายและผู้หญิง
การเจาะหรือทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

6. เราควรมีความละอายใจ
ไม่ว่าจะเปนการทำร้ายผู้อื่น
รับของหรือสินบนจากผู้อื่นอย่างผิดศีลธรรม
ทำลายผู้อื่นที่ไม่มีทางปกป้องตนเอง

7. เราจะไม่ขโมยสิ่งใดๆจากผู้อื่น
บัญญัติข้อที่ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ไมว่าจะด้วยการปล้น ขโมย
ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงและรีดไถเงินจากผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหนี้สินร้นพ้นตัวและไม่จ่ายหนี้
หากคุณทำความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินผู้อื่น
หากคุณใช้และยืมเงินที่สงวนไว้ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้อื่นหากมีกรณีฉุกเฉิน
โดยรับของหรือสินบนจากใครก็ตามอย่างผิดศีลธรรม
หากคุณทำร้ายผู้อื่นทั้งๆที่คุณจะไม่ทำก็ได้

8. คุณต้องไม่พูดปด
ข้อห้ามในบัญญัติข้อที่ 8 :
พยานเท็จ

การโกหก
การละเมิดศักดิ์ศรี เกียรติยศและชื่อเสียงของผู้อื่น (ใส่ร้าย)
โดยมีอคติและข้อสงสัยในเชิงลบ อันเนื่องมาจากการกลั่นแกล้งและใส่ร้ายป้ายสี
ยุยงใส่ร้ายเมื่อผู้อื่นทำผิดพลาด

9.  คุณต้องไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงเกินภรรยาของผู้อื่น
ความปรารถนาต่างๆ

10.                  คุณจะไม่ละโมบในทรัพย์สินของผู้อื่น
หรือความอิจฉาริษยา


ราล์ฟ กุนเธอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น